Privacy verklaring van YCDP vzw

20 november 2022

 

Privacy verklaring van YCDP vzw – 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Dit heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR genoemd. Daarmee wil Europa de persoonlijke gegevens van de Europese burger beter beschermen.

Yachting Club De Panne vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Daarom hebben we de nodige stappen ondernomen om de nieuwste wet- en regelgeving te respecteren.

In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De “privacyverklaring” van YCDP vzw is ook vervat in het clubreglement en terug te vinden op onze website https://www.ycdp.be/reglementnew.php.

1.       Algemeen

Als YCDP vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. (“verwerkingsverantwoordelijke”) . Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

YCDP vzw, St. Elisabethlaan 33 – 8660 De Panne. Emailadres: info@ycdp.be. Tel 0472 400 530.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Door het lidgeld te betalen aanvaard je automatisch en zonder tegenbericht het privacy beleid van YCDP vzw.

2.       Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door YCDP vzw verwerkt voor

         ledenadministratie en dienstverlening aan leden

         versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen tot clubactiviteiten, zowel sportief als extra-sportief

         Het beheren van de clubwebsite www.ycdp.be

         Het verzenden van het periodiek clubblad “Pannevissersgazette”

         Communicatie met de sponsors              

3.       Welke gegevens verwerken we?
 

·         Identificatiegegevens : naam, voornaam

·         Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres

·         Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum,  nationaliteit

·         Voor de clubverzekering kunnen bovenvermelde gegevens van de gezinsleden ook worden gevraagd.

·         Sportieve gegevens: sporttak, bootnaam en bootnummer, wedstrijdprestaties, historiek van het lidmaatschap

·         Kwalificatie van de relatie met de club: lid of booteigenaar, steunend lid, medevarend lid, sponsor, vrijwilliger, externe relatie, pers.

·         Sponsors: adres van website, logo

·         Beeldmateriaal zoals foto’s (sfeerfoto’s en gerichte foto’s) en opnames.

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens . 

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

De gegevens die je aan ons geeft geven wij niet aan derden tenzij dit  noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit betekent concreet aan de Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw (clubverzekering) en aan Varen (gratis watersportmagazine). Zie ook  http://vvw.be en http://www.varen.be.

4.       Beveiliging van de gegevens

 

·         Alle personen – leden van de raad van bestuur- die namens YCDP vzw je gegevens kunnen raadplegen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op deze systemen.

·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

·         Onze bevoegde bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

·         Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5. Je rechten omtrent je gegevens

·         Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. YCDP vzw zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 20 werkdagen. 

·         Tevens kan je bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan).

·         Aangezien het voor YCDP vzw onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden.

 

6.       Slot en wijzigingen

·         Deze privacyverklaring dateert van 25 mei 2018 en kan door YCDP vzw in de toekomst gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen steeds gepast en tijdig worden gemeld aan alle betrokkenen.

·         Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan de clubsecretaris via info@ycdp.be en we zoeken een oplossing.

·         Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.